طبقه بندی مواد طبیعی و مواد مصنوعی

طبقه بندی مواد طبیعی و مواد مصنوعی

هدف از این فعالیت، معرفی دانش آموزان به طیف وسیعی از مواد طبیعی و مصنوعی است و بحث در مورد ویژگی های بهبود یافته رنگ های مصنوعی را ترویج می دهد. دانش آموزان همچنین می توانند برخی از معایب رنگ های مصنوعی را در مقایسه با رنگ های طبیعی، مانند دفع زباله، مسائل مربوط به ایمنی و آلرژی، بحث و شناسایی کنند.

ادامه مطلب